fbpx

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu JUICYJAR. (Regulamin). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ I. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Serwisu Juicy Jar danych osobowych jest JUICY JAR Sp. z o.o., ul. Wiejska 8, 05-092 Łomianki, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 521690441, NIP 1182239663, kapitał zakładowy 5000 zł, zwana w dalszej części Regulaminu „Juicy Jar”.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Juicy Jar są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych danych przez Klienta, a następnie przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy przez Klienta. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć jego imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania/dostawy, numeru telefonu, adres IP komputera.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji przepisów prawa,
  2. utworzenia Konta, realizacji Zamówienia, świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,
  3. działań promocyjnych i handlowych JUICYJAR.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez JUICYJAR.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy Klient, którego dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta, którego dane dotyczą lub też, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez JUICYJAR danych albo osób, których dane dotyczą.
 7. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (przewoźnikowi, firmie świadczącej usługi księgowe dla JUICYJAR, pracownikom obsugującym stronę internetową Juicy Jar). Dane osobowe zgromadzone przez JUICYJAR mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 8. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.
 9. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania JUICYJAR,
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 10. W sprawie danych osobowych Klient może skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą: poczty elektronicznej: administrator@juicyjar.pl
 11. JUICYJAR stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 12. W przypadku uzyskania przez JUICYJAR wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), JUICYJAR może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 13. Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 14. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.
 15. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.

§ II. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 1. JUICYJAR stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury JUICYJAR z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
 2. Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w Serwisie wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, rejestracja i logowanie do Serwisu odbywa się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Klienta a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.
 3. Jednocześnie JUICYJAR wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Klienta w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, JUICYJAR rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

§ III. COOKIES

 1. W celu prawidłowego działania Serwisu, JUICYJAR korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Klienta za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Klient korzysta z Serwisu – są to zazwyczaj: adres Serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 2. JUICYJAR wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Klienta oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Klienta, aż do ich skasowania.a.
 3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 4. Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Klienta, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów JUICYJAR) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 6. Klient może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.
 7. JUICYJAR wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Klienta w Serwisie i utrzymywania sesji Klienta; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji Klienta, takie jak: rozpoznanie urządzenia Klienta, zapamiętanie ustawień wybranych przez Klienta; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania z Serwisu; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.
 8. JUICYJAR wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych, w tym: Facebook.com, aplikacji Instagram.
 9. Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Klient może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
 10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.